Malanada Duryodhana
Puthenkulam Elephant
Sardar Vallabhai Pat
Mahatma Gandhi Park